Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony dróg oddechowych

 • Aerozole – są to dwufazowe układy: ciało stałe – gaz lub ciecz – gaz, w których fazą rozpraszającą (gazową) jest powietrze. Emisja aerozoli w pomieszczeniach pracy następuje głównie w wyniku stosowanych procesów technologicznych, a także poprzez powietrze, doprowadzane z zewnątrz, oraz działalność zatrudnionego personelu.
 • D – badanie pyłem dolomitowym
 • Dym – jest to zawiesina cząstek stałych, powstających przez kondensację w takich procesach, jak: spalanie, sublimacja i prażenie (aerozole substancji smolistych, dymy spawalnicze itp.).
 • Gaz – substancja nie posiadająca własnego kształtu, objętości ani powierzchni, wykazująca zdolności do samorzutnego rozszerzania się.
 • NDS i NDN – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie i Natężenie – średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 17 czerwca 1998 r. Dz. U. nr 79, poz. 513).
 • NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe: j.w. lecz gdy utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 min. w czasie zmiany roboczej.
 • NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe: stężenie które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
 • Mgła – mgłą nazywamy zawiesinę kropelek cieczy w powietrzu, tworzącą się na skutek procesów dezintegracyjnych. Najczęściej źródłem tego zjawiska są procesy obróbki ubytkowej metali, w których jako chłodziwo wykorzystuje się ciecze o niskiej temperaturze parowania (szlifowanie, toczenie w automatach tokarskich, frezowanie itp.).
 • Para wtórna (Opary) – para otrzymana przy ogrzewaniu cieczy przez parę grzejną.
 • Pary – powstają w wyniku parowania substancji ciekłych.
 • Pyły – pyłem nazywamy zawiesinę ziaren substancji stałych w powietrzu, powstałych przez mechaniczne rozdrobnienie.
 • R – wielokrotnego użytku
 • Sadza – produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości pierwiastka węgiel.